• yadas9

ปกป้องข้อมูลสำคัญไม่ให้หลุดออกไปสู่ภายนอกองค์กรได้อย่างไร?
ข่าวข้อมูลหลุดในประเทศไทย เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เคสตัวอย่าง โรงพยาบาลสระบุรี และ Wongnai จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกันมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งทาง Pro One IT เรามี Solution ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่จะมาช่วยป้องกันข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรของท่าน

การนำ Solution ด้านความปลอดภัยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในองค์กรนั้นอาจจะยังไม่รัดกุมเพียงพอที่จะปกป้ององค์กรให้ปลอดภัยได้ เพราะทุกวันนี้ภัยคุกคามทางไซเบอร์มาจากหลายทิศทาง นอกจากภัยคุกคามที่มาจากแฮกเกอร์ภายนอกแล้ว ยังมีภัยคุกคามใกล้ตัว! ที่มาจาก “คนภายในองค์กร” ที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลสำคัญ ๆ ขององค์กรหลุดไปสู่ภายนอกได้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งล้วนทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้ Solution ที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ป้อ