top of page
  • Chayada

Switch & Hub แตกต่างกันอย่างไร ?


สวิตช์ ฮับ (Switch Hub) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อและขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่างพื้นที่ให้สามารถส่งข้อมูลเข้าถึงกันได้โดยตรง Hub เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน การจะทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักกัน หรือส่งข้อมูลถึงกันได้จะต้องผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ปัจจุบันฮับถูกเปรียบเทียบกับ Switch ซึ่งมีความสามารถสูงกว่าและถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์มาตราฐานที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณในระบบเครือข่าย เรียกได้ว่า ฮับไม่เป็นที่นิยมแล้ว แต่ยังมีในบทเรียนและบางบริษัทยังใช้อยู่แต่มีจำนวนน้อยราย


Hub จะทำงานที่ Layer 1 ทำหน้าที่ทวนซ้ำสัญญาณ เช่น ในระบบเครือข่ายมี PC 10 เครื่อง

เมื่อ PC1 ต้องการส่งข้อมูลไปยัง PC5 ในขณะนั้น PC อื่นๆ จะไม่สามารถส่งข้อมูลได้

Switch เป็นอุปกรณ์ Electronics ที่เชื่อมอุปกรณ์ Network เข้าด้วยกัน โดยอาศัยสาย Cable ต่อเข้ากับ Port แต่ละอุปกรณ์ และยังสามารถจัดการเชื่อมต่อระหว่าง Network ได้ อุปกรณ์แต่ละตัวที่ต่อเข้ากับ Switch จะได้รับ Network address เป็นตัวบอกตัวตนของแต่ละอุปกรณ์ เพื่อให้การส่งข้อมูล Packet ไปถึงได้ถูกต้องและเจาะจง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Network

Switch จะทำงานที่ Layer 2 จะทำงานเหมือนกับ Hub แต่ ขณะที่ PC1 ส่งข้อมูลไปยัง PC5

PC อื่น ๆ จะยังสามารถส่งข้อมูลได้พร้อม ๆ กัน


อุปกรณ์ทั้งสองตัวนี้มีรูปร่างลักษณะภายนอกที่คล้ายกันมากสามารถแยกอุปกรณ์ทั้งสองนี้ได้จากลักษณะการทำงานของทั้งคู่ โดย Hub จะส่งข้อมูลที่เข้ามาไปยังทุก ๆ พอร์ตของ Hub ยกเว้นพอร์ตที่ข้อมูลดังกล่าวเข้ามายัง Hub ในขณะที่ Switch จะทำการเรียนรู้อุปกรณ์ที่ต่อกับพอร์ตต่าง ๆ ทำให้ Switch ส่งข้อมูลไปยังพอร์ตที่มีเครื่องปลายทางอยู่เท่านั้น ไม่ส่งไปทุก ๆ พอร์ตเหมือนกับ Hub ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลภายในระบบเครือข่ายไม่มากเกินความจำเป็น Hub เป็นเพียงตัวขยายสัญญาณข้อมูล (Repeater) เท่านั้น ในขณะที่ Switch จะมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่า, มีการเรียนรู้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, การตัดสินใจส่งข้อมูลออกไปพอร์ตใด สาเหตุที่ Switch สามารถทำงานเหล่านี้ได้เป็นเพราะว่าในตัวของ Switch มีพวก CPU, Memory, Disk อยู่ ไม่เหมือนกับ Hub ที่ไม่พวกอุปกรณ์ประมวลผลอยู่ในตัว


สำหรับองค์กรที่ต้องการติดตั้ง Switch & Hub เชื่อมต่อและขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันธุรกิจไม่มีสะดุด สามารถติดต่อสอบถาม ProOne IT

เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email : sales@professional-one.com

Line@ : Proonesales หรือคลิกลิงก์


Opmerkingen


bottom of page