• yadas9

5G มาแล้ว 4G ยังใช้ได้ไหม ควรเปลี่ยนไปใช้เลยไหม?


5G มาแล้ว 4G ยังใช้ได้ไหม ควรเปลี่ยนไปใช้เลยไหม?


เทคโนโลยี 5G ที่มาแรงในตอนนี้ หลายเทคโนโลยีเริ่มออกอุปกรณ์ที่รองรับ 5G มาแล้วด้วย ทำให้หลายคนคงมีคำถามว่า เราควรเปลี่ยนไปใช้ในตอนนี้เลยไหม?

แล้วอุปกรณ์ที่มีตอนนี้สามารถใช้ได้ต่อไหม?


5G แน่นอนว่าหากใครต้องการใช้นั้น จะต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อใช้งาน แต่ปัจจุบันตอนนี้มีอุปกรณ์ที่รองรับ 4G เป็นจำนวนมากกว่า และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนการใช้งาน


ปัจจุบันมี 5G ในประเทศไทยแล้ว แต่พื้นที่ครอบคลุมนั้นเรียกได้ว่ายังน้อยอยู่ ในส่วนความเร็วการใช้งานที่โฆษณามาว่าเร็ว 1Gbps นั้น ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะได้ใช้ความเร็วระดับนี้กันทั้งหมด เพราะก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และจุดส่งสัญญาณ จำนวนผู้ใช้งาน คุณภาพของสัญญาณ สิ่งกีดขวาง และปัจจัยอื่นๆ

5G ถ้าต้