top of page
PDPA SmartSecure1.jpg
SmartSecure Solutions Thailand8.png

SmartSecure

พร้อมรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ด้วย

 ฟรี! ทดลองใช้ระบบ 30 วัน 

บริการด้าน IT Security

ที่จะเสริมมาตรการรักษาข้อมูลให้แกร่งขึ้น

SmartSecure Solutions Thailand7.png
PDPA SmartSecure2.jpg

IT เกี่ยวข้องกับ PDPA อย่างไร ?

หากองค์กรของท่านใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกระบวนการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลติดต่อธุรกิจ การประมวลผลข้อมูลลูกค้า

การจัดทำเงินเดือน ฯลฯ ระบบ IT จะรองรับ PDPA ในมาตราเหล่านี้คือ


ตามมาตรา 37 (1) ได้ระบุว่าผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่
จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบและต้องทบทวน มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

SmartSecure Solutions Thailand9.png
PDPA SmartSecure Solutions Thailand1.png

มาตรา 39 ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
เพื่อให้เจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานสามารถตรวจสอบได้โดยจะบันทึก

เป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้

และตามมาตรา 40 (3) ผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่

จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย

เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ

หรือโดยมิชอบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น
 

จากมาตราดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากฏหมายให้ความสำคัญกับมาตราการการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง

แก้ไข หรือเปิดเผย แล้วองค์กรของท่านจัดมาตราการด้านไอทีพร้อมหรือยัง?

* พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
ซึ่งมี
โทษจำคุกและปรับสูงสุดถึง 5 ล้านบาทหากเกิดการฟ้องร้อง 

ฟรี Checklist

เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรท่านพร้อมรับมือ PDPA
 

PDPA SmartSecure2.jpg

SmartSecure คืออะไร?

โปรวันไอทีโดยความร่วมมือกับซอฟต์แวร์ด้าน IT Security ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบริการ
SmartSecure ที่ช่วยให้องค์กรจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT รองรับ PDPA
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาติดตั้งรวดเร็ว และง่ายต่อการเรียนรู้

Operation Log management ทำหน้าที่บันทึกการทำงาน (log) ข้อมูลการใช้งานพีซี บันทึกว่า "ใคร" ทำ "อะไร" "เมื่อใด" ที่ "พีซีเครื่องใด" หากการละเมิดการปฏิบัติงานบางอย่างที่อาจเป็นข้อมูลรั่วไหลเกิดขึ้นเช่นการเขียนข้อมูลส่วนตัวลูกค้าลงใน USB คำเตือนจะแสดงต่อผู้ใช้และป้องกันการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย

Web Access Management บันทึกว่า "ใคร" ดู "เว็บไซต์ไหน" เมื่อ 
"บนคอมพิวเตอร์เครื่องใด" หากมีการดูเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายอาจแสดงสัญญาณเตือนหรือบล็อกการเข้าถึงได้

Device Management ทำหน้าที่ควบคุมการใช้ CDs, DVDs, USBs ฯลฯนอกจากนี้การตั้งค่าที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถตั้งค่าพีซีแต่ละเครื่องเพื่อปิดใช้งานการอ่านและการเขียนปิดใช้งานการเขียนเท่านั้น ฯลฯ

- ดูผู้ใช้งานที่เข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่สำคัญ
- ตรวจสอบการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ว่าเป็นไปตาม 

   IT policy ของบริษัท
- ดูผู้ใช้งานเครื่องปริ๊นต์และไฟล์ที่สั่งปริ้นต์
- ดูผู้ใช้งานเกี่ยวการเข้าเว็บต่างๆ

PDPA SmartSecure21.JPG
PDPA SmartSecure20.JPG

SmartSecure ยังสามารถบริหารงานไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 4 โมดูล ดังนี้

PDPA SmartSecure4.jpg

Asset ระบบ IT Asset Management สามารถดูข้อมูลทรัพย์สินอุปกรณ์ IT

ไม่ว่าจะเป็น Hardwares และ Software

ได้จากหน้าจอเดียว

PDPA SmartSecure7.jpg

Log ระบบ User Activity Monitoring สามารถบันทึกการใช้งานต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ของพนักงานได้ และสามารถดูรายงานได้จากศูนย์กลาง

PDPA SmartSecure5.jpg

Web ระบบ Web Access Monitoring บันทึกและควบคุมการเข้าใช้งาน Website ต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อไม่ให้เข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย ที่อาจจะเป็นอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน และข้อมูลที่สำคัญขององค์กร

PDPA SmartSecure6.jpg

Device ระบบ Device Control บันทึกและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น CD, USB memory เพื่อป้องกันข้อมูลภายในองค์กรรั่วไหลไปสู่ภายนอก

PDPA SmartSecure1.jpg

 พิเศษ!  สำหรับผู้ลงทะเบียนทดลองใช้ระบบ 

              วันนี้ - 15 เมษายน 

รับสิทธิทดลอง 20 users

ฟรี 30 วัน

หรือติดต่อทีมที่ปรึกษา คุณมาโนช ลือยาม โทร.089 500 7871 / คุณกัลยณัฏฐ์ อยู่เย็น โทร.085 489 7871

บริการที่ SmartSecure มีให้คุณ

> ติดตั้งระบบ

> ตั้งค่าระบบ

> กำหนดสิทธิตามนโยบายด้าน security ของท่าน

> Dashboard

> แจ้งเตือนเมื่อมีการละเมิดสิทธิ

SmartSecure Solutions Thailand10.png
ISO_27001-01-bis.jpg
download - 2019-08-19T134742.511.png

บริการด้าน IT Outsource ของเรามีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยได้รับการรับรองจากสถาบันต่าง ๆ

จากทั้งในประเทศและสากล ให้ท่านมั่นใจในบริการของเรา

CERTIFICATES

bottom of page