• yadas9

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ


เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล นำมาซึ่งความเดือดร้อน หรือสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ด้วย


จึงได้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล

กล่าวถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) เรื่องสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ ลูกค้า พนักงาน หรือผู้รับผิดชอบดูแลงานในส่วนต่าง ๆ ก็ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยกันทุกคน

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, อีเมล,