top of page
  • Chayada

IT Outsource ที่เปลี่ยนแปลงไปในปี 2021


ปี 2020 เป็นปีที่ลำบากสำหรับเกือบทุกธุรกิจ เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เห็นช่องโหว่ของความเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน หลายธุรกิจยังคงทรงตัวในขณะที่อีกหลายธุรกิจต้องชะลอการดำเนินการ การขาย และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีใครคาดคิดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างกระทันหันนี้ และผลกระทบที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ในหลายภาคส่วน ซึ่งอุตสาหกรรม Outsource ก็เช่นกัน

ไตรมาสที่สองของปี 2020 สัญญาการ Outsource หลายสัญญาถูกยกเลิกหรือถูกยับยั้งชั่วคราว อย่างไรก็ตามยังคงมีความต้องการทางธุรกิจที่ต้องการดำเนินการต่อและได้เปรียบเชิงการแข่งขันอันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอน ช่วงไตรมาสที่สองของปี 2020 ธุรกิจจะเริ่มกลับมาไว้ใจบริษัทผู้ให้บริการ Outsource และเริ่มต่อสัญญาในส่วนธุรกิจหลักเพื่อคงความต่อเนื่อง (Business Continuity) และลดความเสี่ยง (Risk Management) ของธุรกิจ

ในปี 2021 เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของการ Outsource บางส่วนจากปีก่อนหน้ายังคงอยู่ แต่ก็ยังมีเทรนด์ใหม่ ๆ ที่สามารถสังเกตได้ปรากฎขึ้นในอุตสาหกรรม อาทิ

  • ความต่อเนื่องของธุรกิจเป็นหลักสำคัญของการ Outsource

  • การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เริ่มมีบทบาทสำคัญ

  • การ Outsource แบบยั่งยืนหรือระยะยาวมีความมั่นคงมากขึ้น

  • ต้นทุนกลับมาเป็นข้อพิจารณาอันดับแรก ๆ ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจการ Outsource ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจระดับโลกร่วมด้วย

หลังจากการศึกษาเชิงลึกเมื่อไม่นานมานี้ IT Outsourcing ที่เปลี่ยนแปลงไปในปี 2021 มีข้อมูลจากการวิเคราะห์ดังนี้


การ Outsource พนักงานไอทีแบบรายโครงการ แทนการจ้างพนักงานไอทีแบบประจำเริ่มเป็นที่นิยม


การแพร่ระบาดของโควิด-19 นำมาซึ่งการปฏิรูปเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) ที่ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องดำเนินการปฏิรูปองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัลในเวลาอันสั้น จากที่คาดว่าจะวางแผนแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 -3 ปี กลับจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาเพียงไม่กี่เดือน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วก็นำมาซึ่งการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ด้วย ผลการสำรวจโดย Syntax เผยว่าหัวหน้าแผนกไอทีในองค์กรและผู้มีอำนาจตัดสินใจส่วนใหญ่ยังไม่พอใจกับเครื่องมือและวิธีการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของบริษัทตน และจากการสัมภาษณ์ผู้มีอำนาจตัดสินใจ 500 คนพบว่า 83% วางแผนจะ Outsource พนักงานไอทีแบบรายโครงการ แทนการจ้างพนักงานไอทีแบบประจำ (Managed Service Provider; MSP) และมีถึง 77% ของกลุ่มตัวอย่างข้างต้นที่ประสบกับการคุกคามทางไซเบอร์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ในขณะที่พวกเขากำลังวางแผนการปฏิรูปเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลขององค์กร การคุกคามก็มีมากขึ้น จึงทำให้หัวหน้าแผนกไอทีขององค์กรต้องการให้การป้องกันทางไซเบอร์ถูกพัฒนาไม่เพียงแค่ระดับธุรกิจ แต่หมายรวมถึงทั้งการฝึกอบรมพนักงาน ระบบคลาวด์ (Cloud) ความต่อเนื่องของธุรกิจ และการวางแผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery)


56% ของหัวหน้าแผนกไอทีวางแผนใช้งบประมาณกว่า 40% เพื่อพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการ Outsource พนักงานไอทีแบบรายโครงการ แทนการจ้างพนักงานไอทีแบบประจำ ซึ่งบริษัทเหล่านี้วางแผนที่จะซื้อข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก การตรวจสอบด้วยหุ่นยนต์ และการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบตน


ในความเป็นจริงแล้ว การ Outsource พนักงานรักษาความปลอดภัยทางไอทีเป็นที่นิยมมากเสียจนมีการคาดการณ์ว่าในปี 2022 ตลาดการ Outsource พนักงานไอทีแบบรายโครงการจะมีมูลค่าสูงถึง 41 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทผู้ให้บริการ IT Outsource ต่างเร่งพัฒนาเพื่อเสนอบริการ การออกแบบโครงสร้าง และกลยุทธ์ในการรักษาความปลอดภัยทางไอที เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่สามารถปกป้องข้อมูลสำคัญให้แก่องค์กรต่าง ๆ ในยุคการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลนี้


การ Outsource แบบยั่งยืนหรือระยะยาวมีความมั่นคงมากขึ้น

ผู้อ่านมักนึกถึงการ Outsource ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อพูดถึงการ Outsource แบบยั่งยืน แต่ที่จริงแล้ว การ Outsource แบบยั่งยืน หมายถึง การ Outsource ที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่มีอยู่ โดยไม่ละเลยความต้องการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยหลายธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญกับการ Outsource แบบยั่งยืนด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว โรคระบาดส่งผลให้ภาคธุรกิจปฏิเสธการทำสัญญาการ Outsource กับหลายบริษัทเนื่องจากความกังวลใจในช่วงที่ไม่มีความแน่นอน และในอนาคตธุรกิจจะมุ่งเน้นการสร้างคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) หรือการสร้างเครือข่ายเชิงคุณค่า (Value Network) กับผู้ให้บริการ Outsource เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการทำธุรกิจ


รูปแบบความสัมพันธ์ของการ Outsource ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าจะแตกต่างไปจากแบบแผนเดิม โดยจะไม่ได้โฟกัสเพียงแค่โครงการเดียวแต่จะโฟกัสถึงความสัมพันธ์ระยะยาว ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Outsource ขนาดใหญ่กล่าวว่า “ลูกค้าไม่ได้ต้องการการบริหารจัดการคู่ค้ารูปแบบเดิม พวกเขาต้องการการบริหารจัดการคู่ค้าที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจสภาพแวดล้อมของการทำ Start-up ช่วยหา Solution ทางธุรกิจ และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” เมื่อผู้ให้บริการและลูกค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความสัมพันธ์ก็มักจะเป็นแบบระยะยาว ลูกค้ามักมีเป้าหมายโดยนำความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ต้องการในใจเข้ามาพิจารณาแล้วจึงสร้างเป็นกลยุทธ์การเลือกผู้ให้บริการ Outsource และก่อเกิดคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและยั่งยืน”


การลดต้นทุนกลับมาเป็นเหตุผลของการ Outsource อีกครั้ง

การ Outsource ตั้งต้นเกิดมาจากความต้องการที่จะลดต้นทุนการปฏิบัติการขององค์กร อย่างไรก็ดีในปี 2018 ด้วยระยะเวลาที่จำกัดผนวกกับการขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะกลายมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนวงการ Outsource จนเรื่องต้นทุนกลายเป็นเพียงปัจจัยเสริม อย่างไรก็ตามปี 2020 ผลการสำรวจจาก Deloitte พบว่า การลดต้นทุนในการปฏิบัติงานกลับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจอีกครั้ง และธุรกิจตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ Outsource โดยพิจารณาจากปัจจัยการลดต้นทุน อันเป็นผลเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจระดับโลกความยืดหยุ่น ความรวดเร็ว ความสามารถในการกำหนดคุณสมบัติ และการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นปัจจัยสำคัญ อย่างไรก็ตามต้นทุนเป็นปัจจัยที่ทรงพลังมากที่สุดที่จะทำให้ความสัมพันธ์ทางการ Outsource นั้น ๆ สำเร็จหรือถูกยกเลิก


สรุปสิ่งที่ได้

  • หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2020 รูปแบบการบริการ IT Outsource ก็เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ธุรกิจต้องทบทวนกลยุทธ์การ Outsource และสำหรับการวางแผน Outsource คนไอทีด้าน Software Develop ทำให้ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ให้บริการมากกว่าการ Outsource ชั่วคราว

  • ธุรกิจจำเป็นต้องมั่นใจในความต่อเนื่องของการดำเนินการพร้อมกับการคิดวิธีการ Outsource ที่ยั่งยืน

  • ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีมากขึ้น ทำให้หลายธุรกิจวางแผนจะ Outsource พนักงานไอทีแบบรายโครงการเพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

  • การเปลี่ยนแปลงและความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทต้อง Outsource และสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เรื่องต้นทุนกลับมามีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจการ Outsource อีกครั้ง


เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ PRO ONE IT ดูแล

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email: Sales@professional-one.com

support@professional-one.com


Swati Sharm. (2021). How Outsourcing Practices Are Changing in 2021: an Industry Insight. Retrieved July 18, 2021, from https://www.infoq.com/articles/outsource-practices-change-2021/.


ดู 176 ครั้ง

Comentarios


bottom of page