top of page
  • Chayada

Friend gets Friends ชวนเพื่อนสมัครงานรับค่าแนะนำสูงสุด 10,000 บาท

อัปเดตเมื่อ 21 เม.ย. 2564
ขั้นตอนร่วมสนุก ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. อ่านตำแหน่งที่รับทาง www.professional-one.com และส่ง Resume เพื่อนมาทางเมล์ Job@professional-one.com

2. เพื่อนสัมภาษณ์ และได้เข้ามาร่วมงานกับ ProOne Group

3. ผู้แนะนำได้รับค่าแนะนำเพื่อน


หลักเกณฑ์เงินรางวัล


เงื่อนไข

- กรณีผู้แนะนำเป็นบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่พนักงานในบริษัท: ผู้แนะนำต้องส่ง Resume ของผู้สมัครงานมาที่ Job@professional-one.com เท่านั้น พร้อมระบุชื่อ- สกุล และตำแหน่งที่ต้องการแนะนำ

- กรณีผู้แนะนำเป็นพนักงาน ในเครือ Pro One Group หรือ Outsource: ผู้แนะนำต้องส่ง Resume ของผู้สมัครงานมาที่ Job@professional-one.com และทางผู้แนะนำแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สรรหาว่าตนเองเป็นผู้แนะนำในวันที่ผู้สมัครมาติดต่อและต้องมีสถานะเป็นพนักงาน Pro One Group ในวันที่กำหนดได้รับรางวัล

- ผู้สมัครต้องได้ลงนามสัญญาการจ้างงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น

- หาก Resume ของผู้สมัครถูกส่งซ้ำจากบุคคลแนะนำต่างกัน ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่ส่งเข้ามาก่อน

- ผู้แนะนำจะต้องไม่ส่งผู้สมัครไปยังบริษัทอื่นนอกจากบริษัท Pro One Group ในระหว่างการดำเนินการ

- Resume จะต้องไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลของ Pro One Group ที่มีเก็บอยู่ย้อนหลังไป 2 ปี

- กรณีที่ผู้สมัครที่ถูกแนะนำ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายค่าแนะนำ

- ผู้แนะนำไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับเงินรางวัลแทนได้

- สำหรับตำแหน่งที่เข้าร่วมส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น

- หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือตรวจสอบพบว่าเข้าร่วมกิจกรรมโดยวิธีการที่ไม่สุจริต บริษัทของดการมอบเงินรางวัลดังกล่าวทุกกรณี

- บริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควร

การจ่ายเงินรางวัล

· ผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัลหลังจากผู้สมัครทำงานครบ 3 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email: Job@professional-one.com โทร: 098-272-4627 คุณจิรัฏฐ์ดู 1,006 ครั้ง

Comentarios


bottom of page