top of page
  • Chayada

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบริการ SmartSecure


บริษัทใช้ Google Drive และ One Drive จะใช้ SmartSecure ได้อย่างไร

ผู้ใช้บริการ SmartSecure สามารถตรวจดูการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการส่งการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน


บริการ SmartSecure เก็บ Log ตลอดเวลาหรือไม่ เก็บไว้ที่ใด และบริษัทต้องมี Server หรือ ระบบเป็น Cloud อยู่แล้วหรือไม่

บริการ SmartSecure ของ Pro One IT จะช่วยเก็บข้อมูล Log ตลอดเวลาตราบที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเก็บ Log ไว้บน Cloud ทำให้บริษัทของผู้ใช้บริการไม่ต้องเปลืองทรัพยากรในการจัดเก็บ ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ไม่ว่าจากสถานที่ใดก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น สามารถเก็บ Log ย้อนหลังสูงสุดถึง 5 ปี


บริการ SmartSecure ของ Pro One IT เก็บข้อมูลโปรแกรม Chat ต่าง ๆ ด้วยหรือไม่

บริการ SmartSecure ของ Pro One IT จะไม่เก็บข้อมูล Chat แต่สามารถตรวจดูได้ว่ามีการเปิดใช้โปรแกรม Chat เมื่อไร หรือมีการลงโปรแกรม Chat อะไรในเครื่องที่ติดตั้งบริการ SmartSecure บ้าง


จำเป็นต้องติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องหรือไม่ หรือเฉพาะแค่ Server ก็เพียงพอ

เพื่อเป็นการป้องกันสูงสุด ควรติดตั้งบริการ SmartSecure กับทุกเครื่องในองค์กร อย่างไรก็ดีผู้ใช้บริการสามารถเลือกติดตั้งเครื่องที่มีความสำคัญ หรือมีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนได้ เช่น แผนกบัญชี แผนก HR หรือแผนกการตลาด เป็นต้น
Comments


bottom of page