top of page
  • Chayada

วันนี้องค์กรของคุณให้ความสำคัญกับ “การป้องกันข้อมูลสำคัญ” อย่างไร?


ภัยคุกคามทางไซเบอร์มาจากหลายทิศทาง การใช้โซลูชั่นเพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญภายในองค์กรนั้นอาจจะยังไม่รัดกุมเพียงพอที่จะปกป้ององค์กรให้ปลอดภัยได้ นอกจากภัยคุกคามที่มาจากแฮกเกอร์ภายนอกแล้ว ยังมีภัยคุกคามใกล้ตัวที่มาจากคนภายในองค์กรที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลสำคัญ ๆ ขององค์กรหลุดไปสู่ภายนอกองค์กรทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งล้วนทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้


ดังนั้นนอกจากองค์กรจะใช้โซลูชั่นเพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญ อีกทางเลือกหนึ่งคือ การทดสอบเจาะระบบ Pen Test หรือ Penetration Test เพื่อประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ จำลองเหตุการณ์ว่ามีการโจมตีไปในระบบ เพื่อค้นหาจุดอ่อนในการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ภายในเครือข่ายขององค์กร เพื่อประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ หาทางแก้ไขและป้องกันเครือข่าย และเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์


ประโยชน์ที่ได้รับจากการทดสอบเจาะระบบ Pen Test หรือ Penetration Test

- ทำให้ลูกค้าทราบถึงผลกระทบของช่องโหว่ในระบบเครือข่ายภายในองค์กร เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามของระบบ

- เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้งานภายในองค์กรให้เกิดความรู้ เข้าใจ จากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ บนระบบเครือข่าย


สำหรับองค์กรที่กำลังต้องการและมองหาตัวช่วยในการทดสอบเจาะระบบเพื่อหาทางป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ProOne ยินดีให้คำปรึกษา วางแผน ดูแลองค์กรของท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ตามมาตรฐานสากล ISO


เรื่องของ IT ยกให้เป็นหน้าที่ของ ProOne IT ดูแล ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่

Tel. 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)

Email : sales@professional-one.com

Line@ : Proonesales หรือคลิกลิงก์


ข้อมูลเพิ่มเติม

Comments


bottom of page