top of page
  • Chayada

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมตัวพร้อมรับ รัฐบาลดิจิทัล 2566


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….


พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ ร่างกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากทางรัฐสภา คาดว่าจะเริ่มใช้ปี 2566


ข้อดีของ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1. เพิ่มขีดความสามารถในด้านดิจิทัลของประเทศ 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. พัฒนาทักษะอาชีพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภาครัฐ 4. สร้างความปลอดภัยในข้อมูลเอกสาร 5. ลดปริมาณการใช้กระดาษและแฟ้มเอกสาร 6. ประหยัดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลอีกด้วย

สำหรับการใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างง่ายดาย ทันสมัย การเข้าถึงในการบริการ การค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว ไม่เพียงแต่หน่วยงานรัฐเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์ แต่ประชาชนก็ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูลจาก soc.go.th dct.or.th bangkokbiznews.com

Commentaires


bottom of page