top of page
PGSMA.png
บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ MA13.png

CERTIFICATES

บริการด้าน IT Outsource โปรวัน มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

พัฒนามาตรฐานงานบริการอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง ISO 9001 และ ISO 27001

ISO_27001-01-bis.jpg
download - 2019-08-19T134742.511.png
bottom of page