top of page
Identity Manangement for System01.jpg

Identity Management Solutions

HIWARE Identity Management for System จัดการบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดที่กระจัดกระจายไปตามระบบต่างๆแบบบูรณาการโดยการทำงานร่วมกับระบบ IT ของคุณ นอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการจัดการบัญชีและรหัสผ่านเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อความปลอดภัยของทรัพยากรข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ไอคอน IM.png

การจัดการข้อมูลประจำตัวสำหรับระบบ

Linux/Unix, Windows, Network, Security Devices

ไอคอน IM.png

การจัดการข้อมูลประจำตัวสำหรับฐานข้อมูล

ORACLE, MS-SQL, DB2, SYBASE IQ, HANA DB, MySQL, PostgreSQL, MariaDB

ไอคอน IM.png

การจัดการข้อมูลประจำตัว Active Directory

คุณสมบัติหลัก

Account Life-cycle Policy Management

ไอคอน IM1.png
 • รวบรวมบัญชีระบบ (System) และระบบปฏิบัติการ (OS) ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ Agent HIWARE

 • ปรับปรุงความปลอดภัยด้วย โหมด SSH

 • การจัดการบัญชี เช่นการสร้าง / เปลี่ยนแปลง / ลบบัญชี ด้วยระบบ Batch

 • การประยุกต์ใช้ และการจัดการนโยบาย (Policy)ของบัญชีในรูปแบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างระบบทั้งหมด กับ ผู้ใช้จริง ที่ง่ายดาย

Password Policy Management

ดาวน์โหลด (1).png
 • การตั้งค่าสิทธิ์อัตโนมัติ และการจัดการรหัสผ่าน ในแต่ละบัญชีผู้ใช้

 • รวบรวมการจัดการรหัสผ่านที่ครอบคลุม

 • เปลี่ยนรหัสผ่านอัตโนมัติตามแผนที่วางไว้ (scheduling)

 • การตั้งค่ากฎ (rule) ที่หลากหลาย และกำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะได้

 • แจ้งผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 • เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนที่หมดอายุ

Integrated Account Policy Management

sub01_11_function_03.png
 • การจัดการแบบบูรณาการ (Integrated management) หลังจากการรวบรวมบัญชีที่หลากหลายในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

 • การจัดการนโยบาย (policy) ที่ได้วางไว้ และการจัดการบัญชี โดยกำหนดตามคุณสมบัติของบัญชี

 • การอนุญาตสิทธิ์ ตามโปรโตคอล,ระยะเวลาการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ / กึ่งอัตโนมัติ

 • การลบโดยอัตโนมัติ และการทำเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ HR เช่นการสับเปลี่ยนบุคลากร

Detection of Retiree/ Inactive/ Illegal Accounts

ดาวน์โหลด (2).png
 • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้เป็นประจำ

 • ตรวจจับการคุกคามโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่ไม่ถูกต้อง, เสีย, ไม่ได้ใช้งาน, และถูกล็อค

 • การตรวจจับบัญชีที่มี ID / รหัสผ่านที่หมดอายุ และที่ถูกล็อคอัตโนมัติ

 • ล็อคอัตโนมัติและลบบัญชีที่ไม่จำเป็น

 • บัญชีที่ถูกล็อคสามารถปลดได้หลังจากได้รับใบอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

Expectation Effects

As-Is

Hiware1.jpg
Hiware2.jpg

To-Be

Hiware3.jpg
Hiware4.jpg
https://www.poit.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-identity-manangement-for-s
01.jpg

CERTIFICATES

ISO_27001-01-bis.jpg
download - 2019-08-19T134742.511.png
จับภาพหน้าจอ 2559-05-09 เวลา 4.27.17 PM.
จับภาพหน้าจอ 2559-05-09 เวลา 2.32.41 PM.
จับภาพหน้าจอ 2559-05-09 เวลา 5.08.38 PM.
จับภาพหน้าจอ 2559-05-09 เวลา 4.27.48 PM.

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

บริษัท โปรวัน ไอที จำกัด

phone png2.png
gmail.png
line-logo.png
QR ProOne.png
pin (2).png

388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

Working Hours 
Mon - Fri 8:00 AM - 5:00 PM
ติดตามสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางไลน์

Thanks! Message sent.

บริการด้าน  IT Outsource ของเรามีมาตรฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ จากทั้งในประเทศและสากล ให้ท่านมั่นใจในบริการของเรา

bottom of page